Ekologická strategie

Plzeňská energetika a. s. je druhé největší energetické zařízení v Plzeňském kraji. Hlavním úkolem společnosti je spolehlivě, hospodárně a k životnímu prostředí šetrně vyrábět a dodávat teplo a elektrickou energii, ale i ostatní energetické produkty společnosti. Kombinovaná výroba tepelné a elektrické energie, tzv. KOGENERACE, využívá energie odpadního tepla jako primárního zdroje k výrobě tepla, teplé vody a technologického tepla, které je dále dodáváno našim odběratelům. Maximálním využitím energie paliva se zvyšuje účinnost technologického zařízení.


Veškeré zákonem stanovené znečišťující látky odcházející do ovzduší jsou měřeny kontinuálním měřením  za odsířením. Údaje z měření emisí jsou zavedeny do řídícího počítače odsíření, kde jsou společně s údaji o stavu spalin na vstupu do odsíření využívána pro regulaci řídících veličin odsiřovacího procesu. Pro kontinuální sledování měření množství znečišťujících látek v kouřových plynech vypouštěných do ovzduší je nainstalován emisní počítač, který zajišťuje sběr, zpracování a registrování konkrétních provozních veličin a dále tvorbu výstupních tiskových sestav.


Společnost Plzeňská energetika a.s. má udělená vodohospodářská povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod z areálů do veřejné kanalizace města Plzně a vodohospodářské povolení k vypouštění dešťových vod z areálu Doudlevce do řeky Radbůzy. Jako provozovatel vodárny Radčice vlastní společnost též povolení k vypouštění předčištěných pracích vod. U všech povolení jsou stanoveny podmínky vypouštění, limity množství a limity jakosti vypouštěných vod, které jsou striktně dodržovány. Společnost má k 19.9.2005 vydáno integrované povolení, jehož součástí je i oblast ochrany vod.

Plzeňská energetika a.s. © 2011, all rights reserved