Výstavba nové odsiřovací jednotky

Plzeňská energetika staví nové odsíření za 430 milionů korun

Snížení emisí oxidu siřičitého zhruba o 60 procent a prachu o polovinu zajistí nová odsiřovací jednotka Plzeňské energetiky, druhého největšího výrobce tepla a elektřiny v Plzni. Zařízení bude stát 430 milionů korun a nahradí 12 let starou jednotku, do provozu naběhne v druhé polovině letošního roku.
Toto moderní zařízení využije metodu mokré vápencové vypírky spalin, což je nejúčinnější  a nejrozšířenější technologie odsiřování jak v Evropě, tak v USA i Japonsku.

Reakčním činidlem, na který se oxid siřičitý (SO2) zachycuje, je vodní suspenze jemně mletého vápence (CaCO3) a produktem odsíření je hydrát síranu vápenatého (CaSO4 x 2 H2O), tzv. energosádrovec.
Účinnost zachycení SO2 je vysoká při současně vysokém využití reakčního činidla vápence. Produkt odsíření, energosádrovec, je velmi dobře využitelný zejména ve stavební výrobě.


Popis výstavby nové odsiřovací jednotky

Principem výstavby nové odsiřovací jednotky  je náhrada stávajícího polosuchého absorbéru novým absorbérem na bázi mokré vápencové vypírky. Koncepce výstavby a rozsah využití stávající technologie jsou patrné z obr. 1 a obr. 2:
VÝSTUPNÍ LÁTKY Z ODSIŘOVACÍHO ZAŘÍZENÍ

Produkt odsíření
Produktem odsiřovacího procesu bude sádrovec, který bude stejně jako doposud míchán s popílkem,vodou a vápnem v tzv. míchacím centru s 2 linkami. Výsledný stabilizát bude možno využít jako certifikovaný stavební materiál.

Odpadní plyny
Odpadní vzduch bude přerušovaně odváděn ze zásobníku na vápenec a zásobníku na vápno pro míchací centrum – tzn. během vykládky. Podíl prachových částic ve filtrovaném vzduchu nepřekročí 25 mg/Nm³. Bude zajištěno spouštění filtru při začátku vykládky.

Odpadní voda
Tato technologie neprodukuje odpadní vodu. Voda odvedená v zahušťovači sádrovce je znovu využívána v procesu odsíření.

Hlučnost
Celková maximální hlučnost odsiřovacího zařízení je 85 dB(A) ve vzdálenosti 1 m od zařízení.


SYSTÉM MĚŘENÍ EMISÍ


Systém měření emisí bude proveden v souladu se zákonem č. 86/2002 Sb. a jeho prováděcími předpisy, zejména pak Vyhláškou č. 356/2002 Sb.
Systém zahrnuje měření složení a parametrů spalin u obou možných výstupů spalin do atmosféry.


Přehledný 3D model nové odsiřovací jednotky - pohled od jihovýchodu. 

Plzeňská energetika a.s. © 2011, all rights reserved