Chlad

V současné době je nově v nabídce naší společnosti dodávka chladu. Ta je aktuální zejména v letním období, kdy je nižší odběr tepla pro topení a je možno efektivně využít tuto energii pro výrobu chladu. Cena za jednotku chladící energie vyrobené v absorpčním zařízení, je oproti klasickému kompresorovému chlazení nižší, neboť je pro její výrobu využito odpadního tepla z CZT.

Absorpční chladící zařízení, která jsou konstruována za účelem dodávky chladící energie vyráběné využitím zdrojů odpadního tepla, pracují na podobném principu který je známý u klasických chladniček. Energie teplé vody je pomocí tohoto zařízení převáděna na energii chladící.

Jednotky jsou bezpečné, s ohledem na ochranu ozónové vrstvy, neboť v nich nejsou použity CFC (freony). Snižují příspěvek ke globálnímu oteplování tím, že významně omezují spotřebu elektrické energie, která se nyní standardně využívá k výrobě chladu, a také snižují produkci skleníkových plynů.


V absorpčních chladících jednotkách nejsou používány kompresory s velkými motory, proto je jejich provoz tichý a bez jakýchkoli vibrací. Životnost těchto zařízení je oproti chlazení kompresorovému dvojnásobná. Maximální využití teplo-směnných ploch umožnilo minimalizovat prostorové nároky.

V případě  zájmu jsme  vám schopni nabídnout  chladící energii ze  zařízení v  široké řadě  chladících výkonů  od malých 20kW strojů po velké 20 000kW stroje.

Zjednodušený popis absorpčního cyklu

Absorpční chladící cyklus, stejně jako mechanický chladící cyklus s kompresí par používá latentního výparného skupenského tepla, které odebírá chladivo ze vstupující chlazené vody. Chladící systémy s kompresí par používají chladiva na bázi chloru a  k dopravě par, které následně kondenzují v kondenzátoru, slouží kompresor. Absorpční cyklus však používá jako chladiva vody a absorbent tvořený roztokem bromidu lithného, který slouží k absorpci odpařeného chladiva. Teplo je poté předáváno roztoku, který uvolňuje páry chladiva z absorbentu. Páry chladiva následně kondenzují v kondenzátoru.


 

Plzeňská energetika a.s. © 2011, all rights reserved