Stavební materiály

Při výrobě tepla a elektřiny klademe velký důraz na ekologii, a proto hlavní podíl na výrobě tepla tvoří kogenerace, tj. kombinovaná výroba tepelné a elektrické energie. Dalším produktem výroby tepelné a elektrické energie jsou vedlejší energetické produkty. Tyto produkty vznikají při procesu spalování uhlí v teplárenských kotlích, což je popílek a škvára ( struska ). Při procesu odsíření spalin vzniká energosádrovec (tzv. REA produkt ). Po smíchání  energosádrovce s popílkem v našem míchacím centru pak vzniká granulát.
Podrobné informace o jednotlivých vedlejších energetických produktech:

Popílek, který vzniká spalováním uhlí v elektrárenských a teplárenských kotlích nalézá široké uplatnění ve stavebnictví, a při výrobě stavebních hmot. Ve stavebnictví při přípravě betonů a malt, přičemž popílek může působit jako aktivní i neaktivní složka (přispívá či nepřispívá k procesu tvrdnutí). Při výrobě stavebních hmot v největší míře při výrobě cementu, dále pak betonu, ale také při výrobě umělého kameniva (za studena, nebo při vysokých teplotách spékáním).


Škvára (struska), jež je také produktem spalování uhlí zastává především funkci plniva. Lze ji využít v oblasti výroby stavebních hmot, hlavně při výrobě cementu, avšak také je možné použití v dopravní a inženýrské výstavbě (stejně tak je možno použít popílek) jako součást stabilizovaných podkladů vozovek a jako složka při budování podkladních vrstev - výstavbu náspů, zásypů a obsypů. Dále je možno ji využít jako zdrsňující posypový materiál pro zimní údržbu komunikací a chodníků a pro výrobu cihlářských pálených výrobků.

Energosádrovec  (REA produkt), vzniká při procesu odsíření spalin. Opět jsou zde velké možnosti uplatnění, zejména v oblasti stavebnictví, zejména sádrokartonové desky, výroba pórobetonu, jeho využití je i při výrobě cementu. Může se uplatnit i při výrobě nosných profilů, sádrových tvárnic, nebo sádrotřískových desek.


Granulát, je finálním produktem procesu smíchání popílku, produktu z odsíření  energosádrovce a vody v míchacím zařízení. Je to homogenizovaná směs těchto prvků v definovaném hmotnostním poměru – poměry směsí lze kombinovat dle potřeb odběratele. Granulát, jež má konzistenci sypké směsi , je dodáván ve vlhkém stavu přímo ze zásobníku.  Má vhodné geotechnické i enviromentální vlastnosti pro použití na úpravu krajiny. Je určen pro násypy a zásypy, může být využit pro stavbu pozemních komunikací a dále pak pro různé asanace a rekultivace.

Udělené certifikáty:

     

Plzeňská energetika a.s. © 2011, all rights reserved